531 333 063
zarezerwuj wizytę

Terapia.

Udzielam wsparcia psychologicznego dzieciom doświadczającym trudności emocjonalnych i rozwojowych. Szczególne miejsce w mojej praktyce zajmują dzieci rozwijające się w spektrum autyzmu, dzieci z ADHD oraz różnego typu niepełnosprawnościami. W swojej pracy z dziećmi koncentruję się na uważnym towarzyszeniu im w rozwijaniu umiejętności społecznych i emocjonalnych, a także wspieraniu dzieci w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami, rozwijaniu poczucia własnej sprawczości oraz lepszym rozumieniu samych siebie i otaczającego świata.

Formy udzielanej przeze mnie pomocy psychologicznej:

  • Indywidualne wsparcie psychologiczne (terapia indywidualna) dla dzieci i młodzieży do 12 r.ż.,
  • Terapia Wczesnego Wspomagania Rozwoju (dzieci od 3 do 6 r.ż),
  • Wczesna Interwencja Psychologiczna (dzieci do 3 r.ż.),
  • Trening Umiejętności Społecznych,
  • Warsztaty grupowe rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne (z elementami Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne i sensoplastyki).

Konsultacja wstępna.

Na pierwsze spotkanie zapraszam wyłącznie rodziców, BEZ DZIECKA

Konsultacja wstępna obejmuje wywiad z rodzicami dotyczący obserwowanych u dziecka trudności, jego środowiska rodzinnego i edukacyjnego, zainteresowań, preferencji, mocnych stron, a także funkcjonowania na wcześniejszych etapach rozwoju. Celem spotkania jest określenie potrzeb dziecka i rodziny oraz możliwych form wsparcia psychologicznego. Na pierwszym spotkaniu wspólnie z rodzicami ustalamy cele dalszej pracy, formę oraz częstotliwość i długość trwania terapii.

Ważne! W przypadku objęcia dziecka indywidualnym wsparciem psychologicznym zalecam odbywanie konsultacji rodzicielskich regularnie średnio co 4-5 tygodni. Ich celem jest przekazanie rodzicom informacji o przebiegu procesu, weryfikowanie podejmowanych działań oraz ustalanie celów do dalszej pracy. Nie udzielam rodzicom informacji o przebiegu spotkania w obecności dziecka.