531 333 063
zarezerwuj wizytę

Diagnoza.

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży to złożony proces, którego celem jest zbieranie i integrowanie informacji dotyczących funkcjonowania dziecka oraz jego środowiska, a następnie określenie mechanizmów psychologicznych leżących u podłoża obserwowanych trudność, a także indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz form wsparcia dla dziecka i rodziny.

Proces diagnostyczny obejmuje:

Wywiad diagnostyczny

z obojgiem rodziców, bez dziecka (około 90 minut)

Spotkania z dzieckiem

Ich liczbę ustalamy na pierwszym spotkaniu i zależy ona od celów diagnozy oraz zaplanowanych badań (około 2-3 spotkania trwające 50 min.)

Podsumowanie diagnozy

spotkanie z rodzicami, omówienie wyników diagnozy oraz przekazanie pisemnej opinii, w spotkaniu może uczestniczyć również dziecko (50 min)

Konsultacje postdiagnostyczne

spotkania poświęcone psychoedukacji rodziców na temat zdiagnozowanych trudności oraz zalecanych form pomocy, wspieranie rodziców we wdrażaniu i zaleceń i monitorowaniu podjętych działań

Pierwsza wizyta.

Na pierwszą wizytę proszę o przyniesienie całej posiadanej dokumentacji, która może mieć znaczenie w procesie diagnozy, w tym:

  • Opinia nauczyciela wychowawcy i/lub psychologa przedszkolnego/szkolnego,
  • Wcześniejsze opinie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne,
  • Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie,
  • Wyniki badań,
  • Książeczka zdrowia dziecka.

Opinia.

Opinia pisemna, którą otrzymują rodzice na spotkaniu podsumowującym zawiera opis zgłaszanych trudności, zastosowanych metod diagnostycznych, uzyskanych wyników, a także wniosków oraz zaleceń dla rodziców i placówki.

Przeprowadzam diagnozę psychologiczną m.in.

  • całościowych zaburzeń rozwoju u dzieci (zaburzeń ze spektrum autyzmu, z tym zespołu Aspergera),
  • zaburzeń hiperkinetycznych (ADHD),
  • aktualnego poziomu rozwoju intelektualnego,
  • gotowości szkolnej,
  • zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie wczesnego dzieciństwa.